Të rejat

Takimi i aktoreve te rrjetit “Pakti per Zhvillimin e Rinise” eshte zhvilluar prane Qendres Rinore ARKA me date 25 Korrik 2019.

Gjate takimit te gjithe aktoret perfaqesues te institucioneve publike dhe organizata jofitimprurese diskutuan per vizionin e perbashket, grupin e perfituesve, si dhe per objektivat e ketij pakti. Gjithashtu nje vend te vecante zuri dhe diskutimi mbi statutin e rrjetit, statusi fillestar etj.

Projekti “You(Th) Match: Qasje inovative për nxitjen e zhvillimin të rinisë” zbatohet nga CODE Partners dhe Qendra Rinore Arka dhe mbeshtetet nga UNDP dhe Ambasada Britanike ne Tirane, në kuadër të programit “Mbështetje për punësimin dhe shërbimet sociale për të rinjtë dhe gratë vulnerabël në Shqipërinë e veriut”