Flutura Pirani

Synimi ynë është të zhvillojmë iniciativa që kanë si qëllim forcimin e rolit të të rinjve në shoqëri dhe në këtë mënyrë mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm të tyre. Nxitja e të rinjve  ne zhvillimin socio-ekonomik. Ofrimi i mundësive për arsim profesional, trajnime, programeve formuese,  praktikave profesionale dhe lehtesim ne procesin e punesimit. Ndërtimi i kapaciteteve të të rinjve për një lobim konstruktiv dhe ndikim në vendimmarrje për të përmirësuar shërbimet dhe politikat për interesin e tyre më të mirë.