Të rejat

🔉🔉Aplikoni për t’u bërë pjesë e Këshillit Rinor ARKA!

 Ftojmë të rinjtë të moshës 16-29 vjeç të bëhen pjesë.

 Ata që duan të jenë anëtarë të Këshilit Rinor Arka, mund të dërgojnë në Inbox ose në email info@arkayouthcenter.com të dhënat (emër, mbiemer, ditëlindja, arsimimi apo punësimi dhe adresa)

Afati per te aplikuar eshte 15 Shtator.

Be Smart, Be Arka!